Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

17 lipca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku.
Zebranie wyjątkowe bowiem podsumowujące miniony okres sprawozdawczy oraz całą kadencję 2016-2021.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania oraz plany na rok obecny, które częściowo już udało się zrealizować.
Najważniejszym jednak punktem zebrania był wybór nowego składu zarządu jednostki na kolejne pięć lat.
W wyniku jawnego głosowania druhowie wybrali nowy skład zarządu, który ukonstytuował się następująco:
Prezes – Jan Koczela
Naczelnik/Wiceprezes – Kacper Kaluta
Zastępca naczelnika – Marek Mikietyński
Wiceprezes – Patryk Szpura
Sekretarz – Aleksandra Kapustyńska
Skarbnik – Wioleta Mariasik
Gospodarz – Radosław Mariasik
Członek zarządu – Marcin Kisiel

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Aneta Kwiatkowska
Wiceprzewodniczący – Bogdan Sawczuk
Sekretarz – Piotr Kubiak
Członek KR – Janusz Sztuka

dh Jan Koczela w swojej pierwszej przemowie podziękował wszystkim za zaufanie, którym go obdarzono powierzając funkcje prezesa, a także podziękował ustępującemu zarządowi za cały dotychczasowy wkład włożony w dobre imię jednostki.

Zebranie zakończyło się podjęciem przedstawionych uchwał, udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi, a następnie wszyscy obecni zaproszeni zostali na drobny poczęstunek.